Click here to go to KrakenReportToJson documentation.